O Przeglądzie Nauk o Obronności

Zapraszamy na stronę Przeglądu Nauk o Obronności:

https://defencesciencereview.com.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

 

 czasopismo

 


 

Czasopismo naukowe "Przegląd Nauk o Obronności" jest periodykiem naukowym, które ukazuje się dwa razy w roku. Misją czasopisma jest integracja najnowszych poglądów i wyników badań naukowych, jak również doświadczeń ekspertów, w dyscyplinie nauk o obronności. Liczymy na to, że czasopismo przekształci się i stanie się nie tylko forum wymiany wiedzy i doświadczeń, ale również twórczym forum do dyskusji różnych środowisk. Czasopismo w pełni wpisuje się w cele wynikające ze Strategii Rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej, a tematyka w nim poruszana jest zbieżna z misją uczelni.

 

Do współpracy w przygotowaniu czasopisma zaproszono uczonych ze znaczących uczelni i ośrodków naukowo-badawczych z Polski i zagranicy. Ambicją zespołu redakcyjnego jest, aby w jak najkrótszym czasie periodyk Przegląd Nauk o Obronności stał się forum wymiany myśli wojskowo obronnej związanej z rozwojem sztuki wojennej, taktyki i strategii oraz systemów obrony i bezpieczeństwa a także działaniem sektora pozamilitarnego, przygotowaniami obronnymi bezpieczeństwa a także aspektami politycznymi, gospodarczymi, społecznymi, technicznymi i innymi szeroko rozumianej obronności i bezpieczeństwa państw i instytucji krajowych i międzynarodowych.

 

Czasopismo redagowane jest w trzech językach: polskim, angielskim i rosyjskim. Rada naukowa, jak i zespół recenzentów to międzynarodowy zespół najwybitniejszych specjalistów w naukach obronności we wschodniej części Europy. Autorzy artykułów to znani i wybitni naukowcy, jak również praktycy, którzy brali udział w misjach bojowych, jak również specjaliści ze Kwatery Głównej NATO. Przewiduje się udostępnienie łam czasopisma również dla najlepszych studentów uczelni wojskowych, nie tylko polskich, ale również zagranicznych. Na przykład w najbliższych numerach ukażą się artykuły studentów z „Vasil Levski" National Military University Veliko Tarnovo  w Bułgarii.

 

Czasopismo zgłoszono do indeksacji w następujących bazach naukowych: Copernicus, Google Scholar, THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (CEJSH), BAZEKON i BAZTECH. Redakcja przywiązuje dużą wagę do jakości i wartości naukowej przygotowywanych artykułów. Ściśle przestrzegane są zasady,  jak również europejskie wymagania związane z uczciwością naukową, a szczególnie zwalczane są przypadki („ghostwriting” oraz „guest authorship”). Autorzy zobowiązani są do podpisania odpowiednich deklaracji.

 

Już zakończone zostały prace nad stroną internetową czasopisma. Na stronie tej zostały podane szczegółowe wymagania i zasady publikacji. Treści artykułów będzie widoczna w trybie otwartym, dostępnym dla wyszukiwarek internetowych, pozwalając na zliczanie liczby cytowani. Strona internetowa zaprojektowana została w ten sposób aby każdy mógł wyrazić opinie, czy tez uwagi związane z jej funkcjonowaniem, jak również uczestniczyć w dyskusji co do treści poszczególnych artykułów.

 

Zapraszamy do współpracy, w tym do składania swoich artykułów.