INSTYTUT SYSTEMÓW BEZOIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI ZAPRASZA NA STUDIA:

 

Obronność państwa - studia I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie):

Obronność państwa jest kierunkiem unikatowym, którego program dostosowany jest do specyficznych potrzeb każdego państwa w zakresie bezpieczeństwa, obrony i ochrony obywateli. Obronność kojarzy się z praktycznymi możliwościami odparcia agresji, przygotowaniem państwa, jego struktur społecznych i sił zbrojnych do działalności obronnej. Nasze studia lokują tą problematykę w szerszym kontekście bezpieczeństwa państwa, dając możliwość uzyskania  wiedzy i umiejętności wyjątkowych na rynku ofert dydaktycznych w Polsce, podpartych szeroko zakrojonymi badaniami naukowymi.

Celem kształcenia na kierunku obronność państwa jest wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności rozumienia zdarzeń oraz procesów bezpieczeństwa i obronności w wymiarze: politycznym, ekonomicznym, militarnym, społeczno-kulturowym, ekologicznym i innym. Edukacja obejmuje także elementy wiedzy technicznej dotyczącej wybranych technologii wojskowych i cywilnych, potrzebnej do analizy, prognozowania i oceny ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem i obronnością w Polsce, Europie i na świecie.

Więcej informacji (link)

 

Studia podyplomowe: Samorząd Terytorialny w systemie obronnym państwa

Studia na tym kierunku łączą wiedzę z zakresu nauk politycznych, ekonomicznych, prawnych, organizacji i zarządzania, z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych występujących w systemie obronności i bezpieczeństwa państwa. Wiedza zaś zdobyta w czasie tych studiów pozwali poznać, zarówno system obronny państwa, zadania i rolę podmiotów zarządzających tym systemem, jak i zasady jego planowania i finansowania, w określonych stanach funkcjonowania państwa.

Głównym celem studiów jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji przez specjalnie opracowany program studiów, który przygotuje słuchaczy do podejmowania samodzielnych, merytorycznych decyzji oraz nawiązywania współpracy i podejmowania działań, zwłaszcza na rzecz samorządu terytorialnego w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa

Więcej informacji (link)

 

Studia podyplomowe:Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej

Celem przedmiotowych studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu nowoczesnej kontroli i audytu wewnętrznego, będącego nieodłącznym elementem skutecznego zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych oraz administracji publicznej. Nabycie umiejętności analizowania oraz specyfiki rozumienia metod i standardów umożliwiających prowadzenie kontroli i audytu wewnętrznego oraz przepisów regulujących ten obszar tematyczny.

Proponowany program studiów jest dostosowany do wymagań stawianych osobom ubiegającym się o pracę na stanowiskach w działach kontroli oraz audytu wewnętrznego oraz, które na co dzień współpracują z komórkami kontroli oraz audytu wewnętrznego. Są to także studia dla osób, które dotychczas nie pracowały w działach kontroli i audytu, ale pragną zdobyć profesjonalną wiedzę i umiejętności z tego zakresu

Więcej informacji (link)