STUDIA NA KIERUNKU "OBRONNOŚĆ PAŃSTWA" - PODSTAWOWE INFORMACJE

 

Instytut Systemu Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Logistyki realizuje szeroki zakres zadań obejmujących działalność naukowo-badawczą i dydakyczną. Nasze doświadczenia wynikające z pracy naukowej przekładamy na aktywność edukacyjną. W efekcie udostępniamy wiedzę wynikającą z najnowszych odkryć naukowych w obszarze szerokopojmowanych nauk społecznch. Oferta dydaktyczna ISBiO WLO obejmuje w szczególności: 

 • studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku obronność państwa - licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne);
 • studia drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku obronność państwa - magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne).

Poniższe zagadnienia powinny przyblizyć państwu informacje na temat naszej oferty dydaktycznej i pomóc odpowiedzieć na najważniejsze pytania związane prezentowanymi kierunkami stiudiów.

 

Czego dotyczy kierunek studiów obronność państwa?

Obronność państwa jest kierunkiem unikatowym, którego program dostosowany jest do specyficznych potrzeb każdego państwa w zakresie bezpieczeństwa, obrony i ochrony obywateli. Obronność kojarzy się z praktycznymi możliwościami odparcia agresji, przygotowaniem państwa, jego struktur społecznych i sił zbrojnych do działalności obronnej. Nasze studia lokują tą problematykę w szerszym kontekście bezpieczeństwa państwa, dając możliwość uzyskania  wiedzy i umiejętności wyjątkowych na rynku ofert dydaktycznych w Polsce, podpartych szeroko zakrojonymi badaniami naukowymi.

Celem kształcenia na kierunku obronność państwa jest wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności rozumienia zdarzeń oraz procesów bezpieczeństwa i obronności w wymiarze: politycznym, ekonomicznym, militarnym, społeczno-kulturowym, ekologicznym i innym. Edukacja obejmuje także elementy wiedzy technicznej dotyczącej wybranych technologii wojskowych i cywilnych, potrzebnej do analizy, prognozowania i oceny ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem i obronnością w Polsce, Europie i na świecie.

 

Studia I stopnia - licencjackie

Celem kształcenia na kierunku obronność państwa studiów I stopnia o profilu praktycznym jest uzyskanie przez absolwenta kompetencji zawodowych i interpersonalnych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym w szczególności: uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z obszaru kształcenia „nauki społeczne”; przygotowanie do realizacji zadań z zakresu obronności państwa oraz kształtowania wrażliwości społecznej i etycznej, chęci zaangażowania się w działania na rzecz dobra publicznego i poczucia odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim.

Studia na tym kierunku łączą wiedzę z zakresu nauk politycznych, ekonomicznych, prawnych, organizacji i zarządzania, z uwzględnieniem rozwiązań technologicznych. Pozwalają poznać historię i współczesność oraz rządzące nimi mechanizmy wpływające na rozwój systemu obronnego państwa, w tym sił zbrojnych oraz służb specjalnych i policyjnych. Głównym celem jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji o obronie militarnej państwa i jego bezpieczeństwie.

Program studiów realizowanych na przestrzeni 6 półrocznych semestrów obejmuje cztery moduły zajęć, na które składają się poszczególne  przedmioty nauczania przeprowadzane w całym procesie dydaktycznym, oraz 3-miesięczną praktykę zawodową.

Pierwsze z nich stanowią moduły ogólne, do których należą m.in.: język obcy, wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo pracy i ergonomia.

Drugie stanowią moduły podstawowe. Ich zadaniem jest przekazanie studentom szerokiej wiedzy humanistyczno-społecznej stanowiącej podstawę do dalszych studiów z zakresu obronności państwa. Do modułów tych należy m.in.: ekonomia, historia, filozofia, współczesne systemy polityczne, nauka o państwie i prawie, administracja publiczna, organizacja i zarządzanie, informatyka, obronność i przestrzeń komunikowania, polityka społeczna, międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych.

Trzecie moduły kierunkowe są bezpośrednio związane z zasadniczym obszarem studiów, na tym kierunku. Do modułów tych należą m.in.: teoria obronności bezpieczeństwa, międzynarodowe stosunki polityczno-militarne, bezpieczeństwo wewnętrzne, społeczne, energetyczne i współczesny terroryzm.

Czwarte moduły specjalistyczne, są wybierane przez studenta spośród wykładów i ćwiczeń w czterech specjalnościach:

 • zarządzanie obronnością państwa,
 • system militarny państwa,
 • system pozamilitarny państwa
 • logistyka obronności i bezpieczeństwa.

Ponadto, program studiów zawiera szereg przedmiotów dostarczających wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki militarnej oraz służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Studenci tego kierunku uczestniczyć też będą w zajęciach laboratoryjnych z zakresu gier decyzyjnych oraz w zajęciach seminaryjnych z języka obcego (na poziomie biegłości B2 oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu obronności państwa).

W programie kształcenia przewidziano 3 miesięczną praktykę zawodową (6 tygodni w II semestrze i 6 tygodni w IV semestrze) w różnego rodzaju instytucjach, organizacjach, przedsiębiorstwach, służbach państwowych i administracji państwowej oraz samorządowej. Praktyki mają zapoznać studentów ze specyfiką wojska i pozostałych służb mundurowych, a także innych organizacji/instytucji realizujących zadania w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa, a także praktycznego wykorzystywania nabytej w trakcie studiów wiedzy i umiejętności.

 

Studia II stopnia - magisterskie

Celem kształcenia na kierunku obronność państwa studiów II stopnia o profilu praktycznym jest przede wszystkim umożliwienie studentom oraz absolwentom zdobycie rozleglej wiedzy z zakresu nauk politycznych, ekonomicznych, prawnych, organizacji i zarządzania, a także historii współczesnej oraz mechanizmów wpływających na rozwój systemu obronnego i bezpieczeństwa państwa, w tym funkcjonowania sił zbrojnych, służb oraz administracji publicznej. Dzięki zdobytej wiedzy będą oni potrafili w sposób kompetentny i odpowiedzialny analizować, oceniać i opisywać zdarzenia społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) specyficzne dla studiowanego kierunku studiów związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

Studia na tym kierunku łączą wiedzę z zakresu nauk politycznych, ekonomicznych, prawnych, organizacji i zarządzania, z uwzględnieniem rozwiązań technologicznych. Pozwalają poznać historię i współczesność oraz rządzące nimi mechanizmy wpływające na rozwój systemu obronnego państwa, w tym sił zbrojnych oraz służb specjalnych i policyjnych. Głównym celem jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji o obronie militarnej państwa i jego bezpieczeństwie.

Program studiów realizowanych na przestrzeni 4 półrocznych semestrów obejmuje trzy moduły zajęć, na które składają się poszczególne przedmioty nauczania przeprowadzane w całym procesie dydaktycznym, oraz 3-miesięczną praktykę zawodową.

Moduł ogólny zawiera przedmioty wprowadzające do studiowania problematyki obronności państwa, takie jak: logika, metodologia badań nad obronnością, zarządzanie projektami, społeczeństwo informacyjne oraz ekonomia menadżerska.

Moduł kierunkowy bezpośrednio związany jest z zasadniczym obszarem studiów na tym kierunku. Do modułu tego należą m.in.: bezpieczeństwo informacji w obronności, podstawy sztuki wojennej, procesy decyzyjne w kierowaniu i dowodzeniu, technologie wojenne, futurologia i foresighting, technologia wojny informacyjnej, współczesne konflikty zbrojne, polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i ochronności w UE.

Moduł specjalistyczny wybieralny przez studenta pośród wykładów i ćwiczeń w pięciu specjalnościach:

 •         Współpraca cywilno-wojskowa
 •          Obrona terytorialna w systemie obronnym państwa
 • Logistyka obronności i bezpieczeństwa
 •          Ochrona infrastruktury krytycznej
 •          Gospodarka obronna

Studenci tego kierunku uczestniczyć też będą w zajęciach laboratoryjnych z zakresu gier decyzyjnych oraz w zajęciach seminaryjnych z języka obcego (na poziomie biegłości B2 oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu obronności państwa).

Ponadto program studiów zawiera szereg przedmiotów dostarczających wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki militarnej oraz służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W programie kształcenia przewidziano obowiązkową 3 miesięczną praktykę zawodową, w ramach tzw. Modułu praktyk zawodowych. Odbywane praktyki maja zapoznać studentów ze specyfiką wojska i pozostałych służb mundurowych, a także instytucji/organizacji realizujących zadania w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa, a także praktycznego wykorzystania nabytej w trakcie studiów wiedzy i umiejętności.

Absolwent studiów na kierunku „Obronność państwa” na poziomie drugiego stopnia o profilu praktycznym będzie wyróżniał się starannym wykształceniem ogólnym oraz posiadał dobrze ugruntowaną wiedzę z zakresu problematyki obronności kraju

 

Co oznacza profil praktyczny studiów?

Profil praktyczny studiów na kierunku obronność państwa oznacza, iż znaczny udział w procesie kształcenia stanowić będzie komponent zajęć o charakterze praktycznym, a jednocześnie specjalistycznym. Składają się na niego zarówno zajęcia prowadzone w Uczelni, realizowane przez kadrę akademicką o doświadczeniu praktycznym (wojskowym i cywilnym), jak i pracę uczelnianą w warunkach bliższych środowisku pracy (trzymiesięczna praktyka zawodowa; ćwiczenia; laboratoria; warsztaty; projekty własne studentów oparte na realnych przypadkach oraz seminaria z udziałem przedstawicieli podmiotów gospodarczych, administracji, instytucji i organizacji zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem państwa). Taka formuła, dotycząca wielu przedmiotów kierunkowych, fakultatywnych i realizowanych w ramach wybranych specjalności, umożliwi weryfikowanie wiedzy i umiejętności absolwenta w danym środowisku zawodowym. Program kształcenia jest efektem konsultacji środowiska akademickiego z przedstawicielami gospodarki, administracji publicznej oraz instytucji i organizacji zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem państwa.

 

Jakie możliwości zatrudnienia uzyskają absolwenci kierunku obronność państwa?

Kierunek studiów obronność państwa stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy, na którym poszukiwani są absolwenci przygotowani do działalności związanej z bezpieczeństwem oraz obronnością państwa, szczególnie w zakresie organizowania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w czasie pokoju, zagrożenia i wojny.

Osiągnięcie przez absolwenta specjalizacji jednoznaczne będzie z uzyskaniem kompetencji umożliwiających zrozumienie i analizę różnorodnych zjawisk i procesów, związanych z funkcjonowaniem poszczególnych obszarów systemów bezpieczeństwa i obronności państwa. Kompetencje te znajdą zastosowanie w administracji rządowej i samorządowej, agencjach państwowych czy spółkach skarbu państwa, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz innych instytucjach, których działalność ma na celu zapewnianie bezpieczeństwa i ochrony w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej.

Umiejętności nabyte przez absolwenta kierunku obronność państwa zapewnią mu również sprawność działania w pracy zawodowej, w zakresie zajęć administracyjnych, analitycznych i inspekcyjnych w dziedzinach innych niż profilowany obszar kształcenia. Doświadczenia z zakresu organizacji, kierowania, planowania i strategii mogą okazać się przydatne przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej.

 

Jakie wymagania musi spełnić kandydat na studenta?

Studia I stopnia (licencjackie)

     Dla kierunku obronność państwa ustala się następujący wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych:

 • geografia, historia lub WOS– maksymalnie 45 punktów rankingowych;
 • matematyka(przedmiot dający większą liczbę punktów rankingowych) – maksymalnie 30 punktów rankingowych;
 • język obcy nowożytny – maksymalnie 20 punktów rankingowych;
 • język polski – maksymalnie 5 punktów rankingowych.

studia II stopnia (magisterskie)

O przyjęcie na kierunek studiów „Obronność państwa” na poziomie II stopnia może ubiegać się kandydat posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia oraz tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata uzyskany na następujących kierunkach studiów:

 •         Obronność państwa
 •          Bezpieczeństwo narodowe
 •          Bezpieczeństwo wewnętrzne
 •          Inżynieria bezpieczeństwa
 •          Zarządzanie i dowodzenie
 •          Politologia
 •          Europeistyka
 •          Stosunki międzynarodowe
 •          Logistyka
 •          Zarządzanie
 •          Ratownictwo medyczne

 

Infrastruktura dydaktyczna i biblioteka

 Wydział Logistyki WAT zarządza w pełni lub częściowo czterema budynkami o przeznaczeniu administracyjnym i szkoleniowym. Baza dydaktyczna Wydziału obejmuje odsiemnaście sal wykładowych, w tym aulę, sale do ćwiczeń komputerowych oraz wyposażone w nowoczesną aparaturę laboratoria. Wszystkie pomieszczenia są w pełni przygotowane do realizowania w nich zajęć dydaktycznych. Mamy również dostęp do sal przystosowanych do prowadzenia zajęć audytoryjnych w budynku głównym Wojskowej Akademii Technicznej, Bibliotece oraz Klubie WAT. 

Wydział Logistyki umożliwia studentom korzystanie z Internetu na stanowiskach komputerowych w sali komputerowej oraz udostępnia sieć bezprzewodową.

Przykłady wyposażenia sal dydaktycznych:

wypos sal4  wypos sal2 wypos sal3

 

Ponadto nasi studenci mogą korzystać z bogatych zasobów bibliotecznych zgromadzonych w Bibliotece Głównej WAT. Obecny stan posiadanej literatury to ponad 360 tys. książek oraz ponad 23 tys. woluminów czasopism.

Biblioteka główna WAT na zdjęciach:

      biblioteka w 2           biblioteka w 1

 

 

Więcej informacji w Informatorze Akademickim 2019-2020 na kierunku studiów "obronność państwa" (pobierz)

 

 

Kontakt

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Wydział Logistyki 

Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności

ul. gen. Witolda Urbanowicza 2, bud. Nr 135, II piętro

tel.: 261-839-432, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.