Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 kwietnia 2015 r. Wydział Logistyki WAT uprawniony został do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku obronność państwa. Studia uruchomione zostaną z dniem 1 października 2015 r., tj. od semestru zimowego roku akademickiego 2015/2016. Nasza oferta dotyczy zarówno studiów stacjonarnych (dziennych) jak i niestacjonarnych (zaocznych).

Czego dotyczy kierunek studiów obronność państwa?

     Obronność państwa jest kierunkiem unikatowym, którego program dostosowany jest do specyficznych potrzeb każdego państwa w zakresie bezpieczeństwa, obrony i ochrony obywateli. Obronność kojarzy się z praktycznymi możliwościami odparcia agresji, przygotowaniem państwa, jego struktur społecznych i sił zbrojnych do działalności obronnej. Nasze studia lokują tą problematykę w szerszym kontekście bezpieczeństwa państwa, dając możliwość uzyskania  wiedzy i umiejętności wyjątkowych na rynku ofert dydaktycznych w Polsce, podpartych szeroko zakrojonymi badaniami naukowymi.

     Celem kształcenia na kierunku obronność państwa jest wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności rozumienia zdarzeń oraz procesów bezpieczeństwa i obronności w wymiarze: politycznym, ekonomicznym, militarnym, społeczno-kulturowym, ekologicznym i innym. Edukacja obejmuje także elementy wiedzy technicznej dotyczącej wybranych technologii wojskowych i cywilnych, potrzebnej do analizy, prognozowania i oceny ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem i obronnością w Polsce, Europie i na świecie.

      W ramach kształcenia na kierunku studiów I stopnia obronność państwa oferuje się możliwość uzyskania jednej z czterech specjalizacji, dających wiedzę i umiejętności w obszarze:

•    Zarządzania obronnością państwa;

•    Systemu militarnego państwa;

•    Logistyki obronności i bezpieczeństwa;

•    Systemu pozamilitarnego państwa.

           Każda ze specjalizacji zasługuje na osobny opis, z którym mogą Państwo zapoznać się poniżej.

Specjalność Zarządzanie obronnością państwa

     Wiedza specjalistyczna: znajomość mechanizmów funkcjonowania organów państwowych i administracji publicznej wraz z obsługującymi urzędami i niezbędną infrastrukturą oraz organów dowodzenia siłami zbrojnymi w czasie pokoju, kryzysu i wojny, a także mechanizmów uruchamiania potencjału obronnego państwa poprzez wprowadzenie wyższych stanów gotowości bojowej i mobilizacyjnej, jak również znajomość działań możliwych do podjęcia w celu przeciwstawienia się zaistniałym zagrożeniom.

     Umiejętności specjalistyczne: absolwent tej specjalności będzie posiadał umiejętność analizy, interpretacji i oceny zdarzeń, procesów zarządzania w obszarze obronności państwa, oceny wpływu otoczenia na te procesy oraz przygotowania decyzji zarządczych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, a także umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym, niezbędnym do wykonywania zawodu i znajomość języka obcego na poziomie B2.

Specjalność System militarny państwa

     Wiedza specjalistyczna: znajomość struktur organizacyjnych, działań oraz zadań sił zbrojnych wynikających z Konstytucji RP, Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP i Strategii Obronności oraz stosownych narodowych i sojuszniczych planów operacyjnych, zasad neutralności sił zbrojnych oraz cywilnej i demokratycznej kontroli nad Siłami Zbrojnymi.

     Umiejętności specjalistyczne: absolwent tej specjalności posiadał będzie umiejętność analitycznego myślenia i samodzielności w działaniu oraz interpretacji i oceny zjawisk i procesów zachodzących w funkcjonowaniu systemu militarnego państwa, a także umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu i znajomość języka obcego na poziomie B2.

Specjalność Logistyka obronności i bezpieczeństwa

     Wiedza specjalistyczna: znajomość doraźnych i stałych struktur zabezpieczenia logistycznego w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia na szczeblu centralnym, województwa, powiatu, gminy (miasta), zadań i możliwości działania zespołów specjalistycznych w zakresie logistyki obronności i bezpieczeństwa oraz ich wykorzystania do rozwijania elementów systemu zarządzania obronnością na wszystkich poziomach.

     Umiejętności specjalistyczne: absolwent tej specjalności będzie miał wiedzę i umiejętności logicznego myślenia oraz twórczego rozwiązywania problemów logistycznych, zwłaszcza w sytuacjach kryzysu i zagrożenia na podstawie niekompletnych informacji, jak również realizacji zadań stojących w tym zakresie przed administracją publiczną (rządową i samorządową), a także posiadał będzie umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu i znajomość języka obcego na poziomie B2.

Specjalność System pozamilitarny państwa

     Wiedza specjalistyczna: znajomość organizacji oraz zadań administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów gospodarczych i instytucji państwowych, a także przedsiębiorców, na których nałożone są powinności na rzecz obronności.

     Umiejętności specjalistyczne: absolwent tej specjalności zdobędzie wiedzę i umiejętności, które będzie potrafił wykorzystać w zakresie administrowania bezpieczeństwem i ochroną obywateli, instytucji i organizacji społecznych oraz podmiotów gospodarczych, a także w zespołach i centrach  zarządzania kryzysowego, jak również posiadał będzie umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu i znajomość języka obcego na poziomie B2.

 

Co oznacza profil praktyczny studiów?

     Profil praktyczny studiów na kierunku obronność państwa oznacza, iż znaczny udział w procesie kształcenia stanowić będzie komponent zajęć o charakterze praktycznym, a jednocześnie specjalistycznym. Składają się na niego zarówno zajęcia prowadzone w Uczelni, realizowane przez kadrę akademicką o doświadczeniu praktycznym (wojskowym i cywilnym), jak i pracę uczelnianą w warunkach bliższych środowisku pracy (trzymiesięczna praktyka zawodowa; ćwiczenia; laboratoria; warsztaty; projekty własne studentów oparte na realnych przypadkach oraz seminaria z udziałem przedstawicieli podmiotów gospodarczych, administracji, instytucji i organizacji zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem państwa). Taka formuła, dotycząca wielu przedmiotów kierunkowych, fakultatywnych i realizowanych w ramach wybranych specjalności, umożliwi weryfikowanie wiedzy i umiejętności absolwenta w danym środowisku zawodowym. Program kształcenia jest efektem konsultacji środowiska akademickiego z przedstawicielami gospodarki, administracji publicznej oraz instytucji i organizacji zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem państwa.

Jakie możliwości zatrudnienia uzyskają absolwenci kierunku obronność państwa?

     Kierunek studiów obronność państwa stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy, na którym poszukiwani są absolwenci przygotowani do działalności związanej z bezpieczeństwem oraz obronnością państwa, szczególnie w zakresie organizowania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w czasie pokoju, zagrożenia i wojny.

     Osiągnięcie przez absolwenta specjalizacji jednoznaczne będzie z uzyskaniem kompetencji umożliwiających zrozumienie i analizę różnorodnych zjawisk i procesów, związanych z funkcjonowaniem poszczególnych obszarów systemów bezpieczeństwa i obronności państwa. Kompetencje te znajdą zastosowanie w administracji rządowej i samorządowej, agencjach państwowych czy spółkach skarbu państwa, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz innych instytucjach, których działalność ma na celu zapewnianie bezpieczeństwa i ochrony w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej.

     Umiejętności nabyte przez absolwenta kierunku obronność państwa zapewnią mu również sprawność działania w pracy zawodowej, w zakresie zajęć administracyjnych, analitycznych i inspekcyjnych w dziedzinach innych niż profilowany obszar kształcenia. Doświadczenia z zakresu organizacji, kierowania, planowania i strategii mogą okazać się przydatne przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej.

Jakie wymagania musi spełnić kandydat na studenta?

     Dla kierunku obronność państwa ustala się następujący wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych:

  • geografia, historia lub WOS– maksymalnie 45 punktów rankingowych;
  • matematyka(przedmiot dający większą liczbę punktów rankingowych) – maksymalnie 30 punktów rankingowych;
  • język obcy nowożytny – maksymalnie 20 punktów rankingowych;
  • język polski – maksymalnie 5 punktów rankingowych.

Infrastruktura dydaktyczna i biblioteka

     Wydział Logistyki WAT zarządza w pełni lub częściowo czterema budynkami o przeznaczeniu administracyjnym i szkoleniowym. Baza dydaktyczna Wydziału obejmuje dziesięć sal wykładowych, w tym sale do ćwiczeń komputerowych oraz wyposażone w nowoczesną aparaturę laboratoria. Wszystkie pomieszczenia są w pełni przygotowane do realizowania w nich zajęć dydaktycznych. Mamy również dostęp do sal przystosowanych do prowadzenia zajęć audytoryjnych w budynku głównym Wojskowej Akademii Technicznej, Bibliotece oraz Klubie WAT. 

     Wydział Logistyki umożliwia studentom korzystanie z Internetu na stanowiskach komputerowych w sali komputerowej oraz udostępnia sieć bezprzewodową.

Przykłady wyposażenia sal dydaktycznych:

wypos sal4  wypos sal2 wypos sal3

     W ramach planów rozwoju i strategii działania Wydziału Logistyki przewiduje się stworzenie Wydziałowego Punkt Bibliotecznego, który  obejmować będzie zbiory literatury z zakresu problematyki obronnej i bezpieczeństwa oraz innych dziedzin, w tym logistyki i przedmiotów ogólnospołecznych. Z miejsca tego korzystać będą mogli studenci oraz nauczyciele akademiccy Wydziału Logistyki.

     Ponadto nasi studenci mogą korzystać z bogatych zasobów bibliotecznych zgromadzonych w Bibliotece Głównej WAT. Obecny stan posiadanej literatury to ponad 360 tys. książek oraz ponad 23 tys. woluminów czasopism.

Biblioteka główna WAT na zdjęciach:

      biblioteka w 2           biblioteka w 1

 

Kontakt

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Wydział Logistyki 

Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, bud. Nr 158, I piętro

tel.: 261-839-432, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.