Proces Dyplomowania na kierunku studiów "obronność państwa"

Szanowni Państwo!

Po "kliknięciu" zaznaczonej kolorem linijki tekstu otrzymacie państwo dostęp do dokumentów:

Proces dyplomowania na kierunku "Obronność państwa" o profilu praktycznym. 

Początek roku akademickiego 2018

Szanowni Studenci!

 

Informujemy, że rok akademcki rozpoczyna się z dniem 1 października 2018 r dla studiów stacjonarnych oraz 29 września dla studiów niestacjonarnych. Zapraszamy i życzymy powodzenia w nauce.

 

Z wyrazami szacunku,

Zespoł ISBiO.

OGŁOSZENIE - OBRONY PRAC LICENCJACKICH NA KIERUNKU "OBRONNOŚĆ PAŃSTWA" - 2018 rok

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA DYPLOMANTÓW STUDIÓW LICENCJACKICH NA KIERUNKU „OBRONNOŚĆ PAŃSTWA

Wszelkie informacje związane z procesem dyplomowania na kierunku „obronność państwa” znajdują się na stronie internetowej Wydziału Logistyki w zakładce: DYPLOMOWANIE, STUDIA LICENCJACKIE, PROCES DYPLOMOWANIA. 

 

Poniżej przedstawia się jedynie wybrane informacje, istotne dla prawidłowego przebiegu procesu dyplomowania, który odbędzie się, zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, w dniach:

Obrona instytutowa: 25 maja br.

 

Obrona państwowa: 21 - 22 czerwca br.

 

ZŁOŻENIE PRACY 

 1. Warunkiem złożenia pracy dyplomowej przez studenta jest uzyskanie zaliczeń wszystkich modułów występujących w planie studiów, z wyjątkiem modułu praca dyplomowa oraz uzyskanie za pracę pozytywnych ocen promotora i recenzenta.
 2. Przed złożeniem pracy dyplomowej student zgłasza się do Dziekanatu celem sprawdzenia, czy praca dyplomowa spełnia formalne wymagania metodyczne i edytorskie.
 3. Student, który ma zaliczone moduły występujące w planie studiów, z wyjątkiem modułów realizowanych (w tym modułów powtarzanych) w ostatnim semestrze, może wystąpić do Dziekana z pisemnym wnioskiem, zaopiniowanym przez promotora, o przesunięciu terminu złożenia pracy dyplomowej. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż w terminie złożenia pracy.
 4. Student, który nie złożył pracy dyplomowej w ustalonym przez Dziekana terminie, zostaje skreślony z listy studentów.
 5. Osoba, która została skreślona z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej, w ustalonym przez Dziekana terminie, a zaliczyła pozostałe moduły przewidziane planem studiów może, na zasadach określonych w Regulaminie studiów, ubiegać się o dokończenie studiów.
 6. Osoba, która nie złożyła pracy dyplomowej z powodu nieuzyskania zaliczenia wszystkich modułów przewidzianych planem studiów i została skreślona z listy studentów może ubiegać się o znowienie studiów, na zasadach określonych w Regulaminie studiów.

 

OCENA PRACY DYPLOMOWEJ

Oceny pracy dyplomowej dokonują promotor i recenzent pracy.

 

EGZAMIN DYPLOMOWY

 1. Do egzaminu dyplomowego ma prawo przystąpić student, który:
  • zaliczył wszystkie moduły występujące w planie studiów,
  • uzyskał za pracę dyplomową pozytywną ocenę jej promotora i recenzenta.
 2. Do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego (Instytutowego i Państwowego) Dziekan powołuje komisję egzaminu dyplomowego.
 3. Skład komisji egzaminacyjnej ustala każdorazowo przewodniczący komisji.
 4. Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest na posiedzeniu jawnym podkomisji i jest egzaminem ustnym. Student na egzaminie:

Instytutowym:

- w ciągu do 10 - 15 minut referuje w formie prezentacji swoją pracę dyplomową, a członkowie podkomisji zgłaszają swoje uwagi oraz propozycje zmian do pracy;

 

Państwowym:

- w ciągu do 10 - 15 minut referuje w formie prezentacji swoją pracę dyplomową, a następnie odpowiada na pytania dotyczące treści referatu oraz 3 wylosowane pytania egzaminacyjne (1 kierunkowe i 2 specjalistyczne).

 

Prezentacja studenta

Kluczowymi elementami prezentacji, o której mowa wyżej, są:

1/ slajd tytułowy (tytuł, imię i nazwisko autora, promotora i recenzenta) ,

2/ plan prezentacji (określa przebieg prezentacji,

3/ sformułowanie celu pracy (definicje celu głównego i szczegółowych, określenie założeń pracy),

4/ kluczowe pojęcia (wyjaśnienie znaczenia podstawowych pojęć związanych z realizacją tematu),

5/ charakterystyka przeprowadzonych prac (jakie zagadnienia przeanalizowano, jakie występują specyficzne warunki, program prac, uzyskane wyniki),

6/ podsumowanie i wnioski (jakie problemy analizowano, jakie osiągnięto wyniki, czy osiągnięto założony cel, jakie są docelowe propozycje rozwiązań).

 

Ocena

Ocenę egzaminu dyplomowego oraz wynik studiów ustala się na niejawnym po siedzeniu podkomisji, a następnie przewodniczący podkomisji przekazuje ją do wiadomości studentowi, w tym samym dniu, w którym odbył się egzamin dyplomowy.

Podstawę do obliczenia wyniku studiów stanowią:

1/ średnia ocen uzyskanych w okresie studiów – średnia arytmetyczna ocen końcowych z egzaminów i zaliczeń wszystkich modułów występujących w planie studiów jako oddzielna pozycja;

2/ ocena pracy dyplomowej – średnia arytmetyczna ocen promotora i recenzenta pracy dyplomowej;

3/ ocena egzaminu dyplomowego – ustalona zgodnie z § 50 ust. 3 Regulaminu studiów”.

 

Wynik studiów – obliczony z dokładnością do trzech miejsc po przecinku i zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami arytmetyki stanowią:

1/ 0,6 średniej ocen uzyskanych w okresie studiów,

2/ 0,3 oceny pracy dyplomowej,

3/ 0,1 oceny egzaminu dyplomowego.