O Instytucie

 

Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności funkcjonuje w strukturach Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej. Prowadzimy głównie działalność dydaktyczną i naukową w zakresie szeroko pojmowanej problematyki obronności.

  

Misja

Misją Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności jest prowadzenie badań naukowych oraz dydaktyka w zakresie nauk o obronności oraz nauk o bezpieczeństwie. Szczególny nacisk kładziony jest na kwestie militarnych i pozamilitarnych aspektów obronności, w tym problematyki społeczno-ekonomicznej i logistycznej. Misja Instytutu zbieżna jest zatem z posłannictwem Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wydziału Logistyki. Prowadzone tu badania powinny bowiem przysłużyć się rozwojowi systemu obronnego państwa, którego integralną częścią jest WAT.

Z misji Wojskowej Akademii Technicznej wynika również konieczność kształcenia studentów, których cechować będzie wola oraz umiejętność szybkiej nauki i twórczego przyswajania nowości pojawiających się wraz z postępem technicznym. Rozwój ten powoduje bowiem, że z czasem oczytanie oraz umiejętności wynoszone ze szkół i uczelni stają się wiedzą muzealną, często nieprzydatną wiec wobec bieżących potrzeb pracodawców. Pragnienie samodoskonalenia i podnoszenia kompetencji stanowią zatem pożądane nastawienie absolwentów w ich postrzeganiu własnej roli w społeczeństwie. Inspirację dla takich postaw można odnaleźć zwłaszcza w humanistyce oraz naukach społecznych. W uczelni wojskowej zaś skutecznie będą one reprezentowane w obszarze badań i kształcenia dotyczącym bezpieczeństwa i obronności.

  

Historia

Instytut powołano 1 września 2016 roku. Wcześniej w ramach Wydziału Logistyki funkcjonowaliśmy jako Katedra Systemów Bezpieczeństwa i Obronności. Pierwotnie naszą siedzibę stanowił budynek 158 na terenie zamkniętym Wojskowej Akademii Technicznej. Od 2016 roku przenieśliśmy się do bud. 135 (Lipsk) w części otwartej uczelni. Działalność rozpoczęliśmy w 24-osobowym składzie. Obecnie Instytut liczy 6 profesorów zwyczajnych, 1 profesor nadzwyczajny, 22 adiunktów, 2 asystentów oraz 4 pracowników administracyjnych. Od samego początku prowadzimy kierunek studiów „obronność państwa”. W dotychczasowej krótkiej działalności zrealizowaliśmy kilka projektów badawczych i konferencji naukowych. Możemy również pochwalić się ponad stoma publikacjami naukowymi, w tym monografiami i artykułami w punktowanych czasopismach akademickich.

  

Działalność naukowa

Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności realizuje oryginalne programy naukowe w ramach obszaru nauk społecznych. W naszych badaniach szczególny nacisk kładziony jest na kwestie militarnych i pozamilitarnych aspektów obronności, w tym problematyki społeczno-ekonomicznej i logistycznej. Aktywność naukowa obejmuje zarówno teoretyczne rozważania nad istotą obroności i bezpieczeństwa, jak i badania empiryczne. W ramach działalności naukowej współpracujemy również z innymi instytucjami, m.in. Wydziałem Nauk Politycznych UW, Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Akademią Sztuki Wojennej, Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW oraz licznymi samorządami terytorialnymi.

 

Działalność dydaktyczna

W ramach Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności realizowany jest program studiów na kierunku „obronność państwa” o profilu praktycznym, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Nasza oferta obejmuje zarówno studia I (licencjackie) i II stopnia (magisterskie), jak i studia podyplomowe na kierunku Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej.

 

Organizacja

Instytutem Systemów Bezpieczeństwa i Obronności kieruje Dyrektor Instytutu, wspierany przez zastępców odpowiednio ds. naukowych oraz ds. kształcenia. W obrebię Instytutu funkcjonują trzy zakłady:

  • Zakład Badań Nad Sektorem Pozamilitarnym (ZSP);
  • Zakład Strategii I Systemów Obronnych (ZSO);
  • Zakład Studiów Ekonomiczno-Społecznych (ZES).

Działalność naukowo-dydaktyczna instytutu realizowana w ramach zakładów, wspierana jest w zakresie organizacyjnym przez sekcję administracyjno-techniczną.

 

 

isbio logo